REGULAMIN alesmart.pl

I. Postanowienia ogólne 

1. Definicje (pojęcia oznaczone poniżej pogrubioną czcionką mają następujące znaczenie): 

 • 1)  Sprzedawca – Ernest Kuźma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 20/89, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7393752194, REGON 381445735;
 • 2)  Kupujący – podmiot zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy alesmart;
 • 3)  Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 22(1) Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • 4)  Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem platformy handlowej alesmart;
 • 5)  Platforma handlowa alesmart – platforma handlowa prowadzona przez spółkę wskazaną w punkcie 1 powyżej.

2. Niniejszy Regulamin odnosi się do umów sprzedaży zawieranych przez Kupującego ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy handlowej alesmart.

3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest: 

 • 1)  drogą mailową: [email protected];
 • 2)  telefonicznie: 609334710 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Kupujący) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. 

II. Umowy sprzedaży 

 1. Umowa sprzedaży Towarów jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w ramach procedury określonej w Regulaminie portalu alesmart i z momentem określonym w Regulaminie portalu alesmart.
 3. Sprzedawca dostarcza Towarów za granicę. Sprzedawca realizuje umowy sprzedaży z dostawą terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy.
 4. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów wyłącznie przez opcję „Zamówienie”.
 5. W opisie każdej transakcji przedstawiane są informacje dotyczące wystawionego na sprzedaż Towaru (specyfikacja Towaru).
 6. Ceny Towarów podane przez Sprzedawcę w opisie transakcji są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Ceny wyrażone są w walucie polskiej, euro, dolar oraz funt. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są odrębnie.
 7. Koszty, sposoby oraz termin dostawy podane są w opisie transakcji. Kupujący dokonując zakupu decyduje o sposobie dostawy dokonując wyboru jednej z oferowanych opcji.
 8. Transakcja, opis i cena towaru jest wiążąca w okresie wskazanym w opisie transakcji.
 9. Za Towar można zapłacić (udostępniane przez Sprzedawcę formy płatności): 
  • 1)  za pośrednictwem systemu Przelewy, PayPal, Tpay, Blik
  • 2)  przelew tradycyjny (na rachunek bankowy: 17 1140 2004 0000 3302 7957 1176 ; odbiorca przelewu: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 20/89 )
 1. Kupujący dokonując zakupu dokonuje wyboru sposobu zapłaty oraz sposobu dostawy.
 2. W przypadku Kupujących dokonujących zakupu jako kupujący niezarejestrowani na platformie alesmart dokonanie płatności w formie przelewu za pośrednictwem systemu PayU może wiązać się z koniecznością dokonania zapłaty bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży.
 3. Towar wysyłany jest po zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność , przy czym wydanie Towaru Kupującemu będącemu Konsumentem nie może nastąpić później niż do 60 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że Kupujący wyraźnie zażyczył sobie późniejsze doręczenie Towaru.
 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Gwarancja może zostać udzielona przez producenta, importera lub dystrybutora. W takim przypadku do Kupującego wraz z Towarem przesyłane są dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania zamawianych Towarów wolnych od wad, co nie dotyczy jednak wad, o których Kupujący został poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży (jeżeli przedmiotem transakcji jest Towar uszkodzony mechanicznie lub posiadający inną wadę, informacja w tym zakresie podawana jest przez Sprzedawcę w opisie Towaru).Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu wad rzeczy sprzedanej (niezgodności Towaru z umową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). 

 

III. Procedura reklamacyjna (miejsce i sposób składania reklamacji)

 1. Reklamacje związane z wadami Towarów można składać w dowolny sposób, który zapewni dojście reklamacji do Sprzedawcy – na przykład pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 20/89.
 1. Zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało co najmniej: imię i nazwisko Kupującego lub firmę, adres, określenie żądania Kupującego, wskazanie okoliczności, w związku z którymi Kupujący wnosi reklamację (wskazanie na czym polega wada Towaru, w związku z którą Kupujący wnosi reklamację), podpis (w przypadku reklamacji wnoszonej drogą pisemną).
 2. W przypadku, gdy z reklamacji wynika, że celowym jest odesłanie Towaru do Sprzedawcy (w przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy), Kupujący proszony jest o przesyłanie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy (adres do wysyłki: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 20/89 ). Obowiązki Sprzedawcy wynikające z wad Towaru oraz związane z postępowaniem reklamacyjnym określone są przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku Towaru zamontowanego lub jeżeli ze względu na rodzaj Towaru jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione – uprawnienia i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego m.in. w zakresie dostarczania towaru, demontażu, regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

IV. Dodatkowe informacje dla Kupujących będących Konsumentami

a) Prawo odstąpienia od umowy 

 Kupujący będący Konsumentem ma prawo, bez podawania przyczyny, do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość (umowa zawarta na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta). 

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a jeżeli umowa dotyczy wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować o tym fakcie Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia w sposób, która umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę np. drogą pisemną na adres: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 20/89 lub drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
 3. Konsument może wykorzystać „Formularz odstąpienia od umowy przez Konsumenta” stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na dole. Wykorzystanie formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: 
  • 1)  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  • 2)  Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument dokonując zapłaty za Towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Konsument nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem płatności.
  • 3)  Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru do Sprzedawcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • 4)  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy Towar, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu.
  • 5)  Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru/ów. W przypadku Towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 złotych brutto.
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów: 

1) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

9)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

10)zawartej w drodze aukcji publicznej;

11)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

b) Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą – na podstawie art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Rozstrzygnięcie sporu w tym trybie jest uzależnione od zgody Konsumenta, jak również od zgody Sprzedawcy na polubowne rozstrzygnięcie. Formularze wniosków o wszczęcie postępowania dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o reguły wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsument ma również prawo zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą – na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej. Taka forma rozstrzygnięcia sporu jest uzależniona od braku sprzeciwu Konsumenta, jak również braku sprzeciwu Sprzedawcy wobec polubownego zakończenia sprawy.
 4. Na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w ich siedzibach dostępne są szczegółowe informacje dotyczące ww. form rozstrzygania sporów.
 5. Ponadto Konsument może skorzystać z pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

V. Dane osobowe 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących dokonujących zakupów Towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej na platformie handlowej alesmart i jest ich administratorem. Pełne dane administratora danych: Ernest Kuźma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 20/89 , NIP 7393752194, REGON 381445735, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. W celu wykonania umów sprzedaży Sprzedawca uzyskuje dane osobowe Kupujących od alesmart.pl. Sprzedawca może wejść w posiadanie danych osobowych Kupującego w związku z dokonaną przez Kupującego zapłatą za Towar (dane identyfikujące, dane rachunku bankowego) – dane przekazane przez pomiot obsługujący płatność lub podmiot prowadzący rachunek bankowy Kupującego.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w związku z zwarciem za pośrednictwem platformy handlowej alesmart umów sprzedaży, w celu wykonania tych umów, w tym rozliczeń, rozpatrywania reklamacji dotyczących zakupionych przez Kupujących Towarów oraz w związku z wykonywaniem przez Kupujących prawa odstąpienia od umowy. Dane konieczne do realizacji dostawy są przekazywane podmiotom realizującym dostawę. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej z Kupującym umowy sprzedaży.
 3. Kupujący uprawniony jest do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na swoją szczególną sytuację, w przypadku gdy Sprzedawca przetwarza te dane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych tj. dla wypełnienia swoich prawnie usprawiedliwionych celów (art. 32 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy). Kupujący uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego odbiorcy/odbiorcom danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).
 4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz może być konieczne w związku z korzystaniem przez Kupującego z przysługujących mu uprawnień (np. złożenie reklamacji, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Regulamin z dnia 10.02.2021

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

(formularz należy uzupełnić i przesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat: Ernest Kuźma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 20/89, NIP:7393752194, REGON 381445735, adres e-mail: [email protected] 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Data odbioru: ___________________ Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): ___________________________________________________

Adres Konsumenta(-ów): __________________________________________________________ 

Podpis Konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _________________________________________________________________ 

 

Data: ____________________ 

 

Zapisz się do naszego newslettera

I odbierz darmowy 5% kod na pierwsze zakupy