$ DARMOWA DOSTAWA OD 500zł +48 538 444 155 Napisz do nas!

REGULAMIN alesmart.pl

Obowiązujący od dnia [1.04] 2023 r.

I. Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery nadaje się następujące znaczenie

 1. Operator Platformy – Ernest Kuźma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 20/89, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7393752194, REGON 381445735, będący jednocześnie operatorem Platformy.
 2. Gość – osoba korzystająca z Platformy, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 3. Klient – osoba korzystająca z Platformy. Klienci dzielą się na Gości i Użytkowników.
 4. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje podane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Platformy oraz informacje dotyczące jego aktywności w Platformaie. Konto umożliwia korzystanie z rozszerzonego zakresu funkcjonalności Platformy.
 5. Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 22(1) Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Operatorem Platformy niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, o której mowa w art. 385(5) Kodeksu cywilnego.
 6. Towar – rzecz ruchoma oferowana za pośrednictwem Platformy przez Operatora Platformy, która może być/jest przedmiotem umowy sprzedaży między Operatorem Platformy a Klientem.
 7. Platforma – internetowa platforma handlowa alesmart prowadzona przez Operatora Platformy, dostępna w domenie: https://alesmart.pl/.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 9. Rejestracja – proces utworzenia Konta, na który składa się podanie danych wymaganych przez Platformę, akceptacja Regulaminu i polityki prywatności oraz aktywacja Konta.
 10. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy po zalogowaniu na Konto.
 11. Zamówienie – zamówienie Towaru dokonane przez Klienta za pośrednictwem Platformy, będące podstawą do zawarcia umowy sprzedaży między Operatorem Platformy a Klientem.
 12. Dostawca Usług Płatniczych –  autoryzowany dostawca usług płatniczych wybrany przez Klienta za pośrednictwem którego, Klient może dokonać płatności za Produkt. Dostawcy Usług Płatniczych dostępni za pośrednictwem Platformy to melements, PayPal i paynow.
 13. Umowa Konta – umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta zawierana między Operatorem Platformy a Użytkownikiem.

II. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy i usług świadczonych za jego pośrednictwem. Każdy Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając z Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dalsze korzystanie z Platformy jest niedozwolone
 2. W ramach Platformy Operator Platformy umożliwia korzystanie z Platformy oraz usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, w tym w szczególności dokonania Zamówienia i zakupu Towarów. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne, o ile z treści Platformy nie wynika inaczej.
 3. Klient może skontaktować się z Operatorem Platformy:

1) drogą mailową na adres: [email protected]; oraz

2) telefonicznie pod numerem: +48 538 444 158 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Klient) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

III. Konto

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania z większej ilości funkcjonalności Platformy, należy dokonać Rejestracji i korzystać z Platformy jako zalogowany Użytkownik. Konto umożliwia Użytkownikowi w szczególności możliwość zapisania historii wyszukiwania Towarów oraz danych zakupowych.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność sądową.
 3. Rejestracja Konta wymaga spełnienia wymagań określonych w Platformie. Po spełnieniu tych wymagań na podany podczas Rejestracji adres e-mail wysłany zostanie link do aktywacji Konta. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy Konta. Umowa Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta.
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Platformie. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z powodu braku możliwości dostępu do Konta lub innych ważnych przyczyn wskazanych przez Użytkownika, przy czym wszelkie wyłączenia w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane przez Operatora Platformy, który będzie uprawniony do usunięcia Kont w przypadku braku potwierdzenia okoliczności uzasadniających zastosowanie powyższego wyłączenia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, poprawnych i aktualnych danych podczas procesu Rejestracji oraz korzystania z Platformy. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do Konta oraz do ich ochrony przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora Platformy w przypadku powzięcia informacji o uzyskaniu przez nieuprawnione osoby trzecie danych dostępowych do Konta i w miarę możliwości niezwłocznie je zmienić.
 7. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług Platformy oraz ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa osób i podmiotów z niego korzystających, Operator Platformy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika. W przypadku bezskutecznej weryfikacji danych lub tożsamości Użytkownika, Operator Platformy może usunąć Konto.
 8. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy Konta z Operatorem Platformy w każdym czasie. Użytkownik informuje Operatora Platformy o rozwiązaniu Umowy Konta poprzez kliknięcie przycisku “Usuń Konto” w ustawieniach Konta w Platformie.
 9. Operator Platformy jest uprawniony do rozwiązania z Użytkownikiem Umowy Konta w każdym czasie. O rozwiązaniu Umowy Konta Operator Platformy poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozwiązanie Umowy Konta przez Operatora Platformy jest skuteczne po upływie 14 dni od poinformowania o tym Użytkownika.
 10. Rozwiązanie Umowy Konta jest równoznaczne z natychmiastowym usunięciem Konta z Platformy. Z chwilą usunięcia Konta Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w trakcie korzystania z Platformy.

IV. Sprzedaż Towarów

 1. Główną funkcjonalnością Platformy jest możliwość złożenia Zamówienia. Aby złożyć Zamówienie Klient powinien spełnić obowiązki znajdujące się w treści Platformy w tym w szczególności wybrać sposób dostawy Towaru i sposób płatności oraz dokonać płatności za Towar i dostawę (o ile występuje). Wraz z dokonaniem płatności za Towar i dostawę (o ile występuje) następuje złożenie Zamówienia.
 2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Operator Platformy potwierdzi, czy sprzedaż i dostawa wybranego Produktu jest możliwa (tj. przyjmie ofertę Klienta). Po potwierdzeniu przez Operatora Platformy Zgłoszenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Operatorem Platformy a Klientem.
 3. Operator Platformy dostarczy Klientowi zakupiony Produkt w sposób i w terminie określone w trakcie składania Zamówienia.
 4. Operator Platformy realizuje dostawę Towaru na terytorium Unii Europejskiej, Termin dostawy Towaru zostanie określony po wybraniu sposobu dostawy Towaru i potwierdzony wraz z potwierdzeniem Zgłoszenia przez Operatora Platformy. Terminy dostawy Towaru poza terytorium Polski, mogą zostać wydłużone, w związku z transgranicznym charakterem dostawy, za co Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności. Niezależnie od powyższego, dostarczenie Towaru Klientowi będącemu Konsumentem nie może nastąpić́ później niż do 60 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru, chyba że Użytkownik będący Konsumentem wyraźnie zażyczył sobie późniejszego doręczenia Towaru.
 5. Operator Platformy nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Gwarancja może zostać udzielona przez producenta, importera lub dystrybutora Towaru. W takim przypadku do Klienta wraz z Towarem przesyłane są dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta.
 6. Ceny Towarów podane przez Operatora Platformy są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Ceny wyrażone są w walucie polskiej. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są odrębnie, podczas składania Zamówienia.
 7. Kwota należna w związku z zakupem Towaru uzależniona jest od ceny podanej w Platformie w momencie składania Zamówienia (dotyczy to zarówno ceny Towaru jak i dostawy). W przypadku oczywistej omyłki przy podaniu wysokości ceny, Operator Platformy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia.
 8. Płatności w Platformie dokonywane są za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Dostawcę Usług Płatniczych, które znajdują się na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych lub przelewem na rachunek bankowy Operatora Platformy.

V. Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonalności Platformy, usług świadczonych za jej pośrednictwem oraz Towarów można składać w dowolny sposób, który zapewni dojście reklamacji do Operatora Platformy – na przykład pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-281 Olsztyn, ul. Poprzeczna 11/3.
 1. Zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało co najmniej: imię i nazwisko Klienta lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku reklamacji składanych pocztą tradycyjną), określenie żądania Kupującego, dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz podpis (w przypadku reklamacji wnoszonej drogą pisemną). Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą Operatorowi Platformy na rozpoznanie reklamacji, Operator Platformy zwróci się do Klienta o wyjaśnienie wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, jeżeli będzie to konieczne do rozpoznania reklamacji przez Operatora Platformy, wskazując dokładnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Klient nie prześle wymaganych danych, Operator Platformy może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku, gdy z reklamacji wynika, że uzasadnionym jest odesłanie Towaru do Operatora Platformy (w przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Operatora Platformy do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Operatora Platformy), Klient proszony jest o przesyłanie reklamowanego Towaru do Operatora Platformy na koszt Operatora Platformy (adres do wysyłki: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-281 Olsztyn, ul. Poprzeczna 11/3). Obowiązki Operatora Platformy wynikające z wad Towaru oraz związane z postępowaniem reklamacyjnym określone są przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku Towaru zamontowanego lub jeżeli ze względu na rodzaj Towaru jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione – uprawnienia i obowiązki Operatora Platformy i Klienta m.in. w zakresie dostarczania towaru i demontażu, regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

VI. Dodatkowe informacje dla Klientów będących Konsumentami

 1. Konsument może odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Operatorem Platformy, składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku umowy sprzedaży Towaru, termin 14 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta z zastrzeżeniem, że brak jest możliwości odstąpienia od transakcji w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować o tym fakcie Operatora Platformy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia w sposób, który umożliwi zapoznanie się z nim przez Operatora Platformy np. drogą pisemną na adres: Ernest art. BHP Ernest Kuźma, 10-281 Olsztyn, ul. Poprzeczna 11/3 lub drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [email protected].
 3. Konsument może wykorzystać „Formularz odstąpienia od umowy przez Konsumenta” stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na dole. Wykorzystanie formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i złożyć reklamację za pośrednictwem platformy internetowego rozwiązywania sporów (Platforma ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  2. Operator Platformy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora Platformy). Operator Platformy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument dokonując zapłaty za Towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Konsument nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem płatności.
  3. Operator Platformy może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru do Operatora Platformy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Operatorowi Platformy Towar, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym poinformował Operatora Platformy o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu.
  5. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru/ów. W przypadku Towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 złotych brutto.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VII. Dane osobowe 

 1. Platforma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje, zakres, zasady i warunki prywatności dostępne są na stronie: https://alesmart.pl/polityka-prywatnosci/

VIII. Wymagania techniczne 

 1. Korzystanie z Platformy odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet, która ze swej natury nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Operatorem Platformy, w tym w odniesieniu do treści przekazywanych informacji oraz poufności danych Klienta.
 2. Zaleca się, aby Klient posiadał aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 3. Operator Platformy może ograniczyć dostęp do niektórych części Platformy lub całego Platformy zarówno dla Gości, jak i Użytkowników.
 4. W przypadku korzystania z Platformy za pomocą urządzeń mobilnych zalecany jest  system Android w wersji nie starszej niż 7.0 lub system iOS w wersji nie starszej niż 13.0.
 5. Platforma może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.

IX. Własność intelektualna 

 1. Platforma jako wyłączna własność Operatora Platformy objęta jest ochroną praw autorskich. Chroni ona zawartość Platformy, narzędzia składające się na jej funkcjonalność oraz inne utwory kwalifikowane przez prawo autorskie jako dzieła chronione. Wszelkie prawa należą do Operatora Platformy lub Operator Platformy posiada prawo do korzystania z nich na podstawie odrębnej umowy i są zastrzeżone.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych i innych informacji dostępnych w Platformie w celu udostępnienia ich osobom trzecim w ramach innych platform internetowych, jak również poza siecią Internet.
 3. Operator Platformy zastrzega, że jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie lub dalsze publikowanie zmodyfikowanego utworu będącego własnością Operatora Platformy jest zabronione.
 4. Publikacja jakichkolwiek danych zaczerpniętych z Platformy powinna zawierać dokładne wskazanie Platformy. Operator Platformy zaznacza, że niezależnie od spełnienia warunku określonego w zdaniu poprzednim, zabronione jest publikowanie w celach komercyjnych treści będących własnością Operatora Platformy na podstawie prawa autorskiego bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Platformy.
 5. Zabronione jest tworzenie jakichkolwiek narzędzi lub baz danych zawierających dane w zakresie działalności Operatora Platformy.
 6. Jakiekolwiek wykorzystanie poszczególnych części Platformy, składających się na niego utworów chronionych prawem autorskim lub postanowień niniejszego punktu stanowi naruszenie praw autorskich. Osoba naruszająca prawo zwróci lub zniszczy wszystkie kopie utworów oraz zyski uzyskane z naruszenia praw autorskich Operatora Platformy. Prawo do korzystania z Platformy wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

X. Newsletter oraz dodawanie Opinii

 1. Klient może zapisać się do newslettera. Podanie wymaganych przez Platformę danych, kliknięcie „Zapisz Się Teraz”, zaznaczenie wymaganych przez Platformę zgód oraz w przypadku Gości również zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Operatora Platformy newslettera drogą mailową. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można wycofać w każdym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W ramach Platformy, Klient może dodawać opinie na temat poszczególnych Produktów („Opinie”). Dodanie Opinii odbywa się poprzez wpisanie Opinii oraz wymaganych danych w dedykowanym formularzu oraz kliknięcie przycisku „Wyślij”.
 3. Zanim opinia zostanie opublikowana, zespół Operatora Platformy sprawdzi ją pod kątem zgodności z Regulaminem. Operator Platformy zastrzega prawo do nieopublikowania Opinii lub usunięcia już opublikowanej, jeżeli treść Opinii byłaby niezgoda z postanowieniami Regulaminu.
 4. Klient może zamieścić tylko jedną Opinię dotyczącą danego Towaru. Klient może edytować poprzednio umieszczoną Opinię. Do edycji opinii, postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.
 5. Opinia powinna dotyczyć wyłącznie komentowanego Towaru i powinna opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Klienta lub jego najbliższych, związanych z komentowanym Towarem.
 6. Niedozwolone jest umieszczenie w treści Opinii:
  1. treści marketingowych lub zawierających lokowanie produktu;
  2. treści niezgodnych z prawdą;
  3. wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obraźliwe;
  4. treści naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 7. Dodanie Opinii przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że Opinia jest zgodna z rzeczywistością.
 8. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii.
 9. W przypadku usunięcia Opinii, Klientowi w stosunku do Operatora Platformy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 10. Operator Platformy umożliwia zamieszczenie opinii w Platformie jedynie osobom, które dokonały zakupu Towaru.

XI. Niedopuszczalne działania Klientów

 1. Klienci są uprawnieni do korzystania z Platformy zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i przyzwoitości publicznej oraz z poszanowaniem praw i własności innych osób. W szczególności Klienci zobowiązują się:
  1. nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym nie ingerować w zawartość Platformy oraz Kont ani w elementy informatyczne Platformy;
  2. niepodejmowania działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem;
  3. powstrzymania się od działania w złej wierze, nadużywania funkcjonalności Platformy, wykorzystywania Platformy i usług świadczonych za jego pośrednictwem niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z Regulaminem;
 2. Zabrania się agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Platformie w celu ich dalszego wykorzystywania w ramach jakichkolwiek działań poza wynikającymi z celu funkcjonalności Platformy oraz dopuszczalnych w ramach postanowień Regulaminu, a także ich dalszego udostępniania w ramach innych platform internetowych.
 3. Zabrania się dokonywania ekstrakcji danych oraz informacji dostępnych w Platformie, w szczególności z użyciem botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.
 4. Operator Platformy jest uprawniony do zablokowania Konta, jeżeli zachodzi podejrzenie, że za pośrednictwem Konta mogły lub mogą być podejmowane działania zagrażające bezpieczeństwu Użytkowników w Platformie, jak również w przypadku, gdy działania podejmowane za pośrednictwem Konta negatywnie wpływają na dobre imię Operatora Platformy lub w inny sposób szkodzą Operatorowi Platformy.
 5. W przypadku poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Platformy, jak również poważnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu, Operator Platformy może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania swobody obrotu, zawiesić Konto lub czasowo lub trwale je zablokować, co będzie równoznaczne z czasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z zastrzeżeniem poniższych zasad:
  1. zawieszenie Konta oznacza czasowe zawieszenie jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Platformy.
  2. zablokowanie Konta oznacza, że Użytkownik traci możliwość logowania się na Konto.
 6. Art. 7aa. prawa konsumenta Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących konsumenta Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XII. Odpowiedzialność Operatora Platformy

 1. Niniejszy rozdział odnosi się do odpowiedzialności Operatora Platformy, w zakresie który nie został opisany w innych częściach Regulaminu.
 2. Operator Platformy podejmuje uzasadnione starania, aby zapewnić aktualność, dokładność i nieprzerwaną dostępność zawartości Platformy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z tego, że zawartość jest nieaktualna, niedokładna lub niedostępna w dowolnym momencie, w tym konsekwencje wynikające z polegania na takiej zawartości.
 3. Chociaż Operator Platformy dokłada wszelkich starań, aby funkcjonalności udostępniane w ramach Platformy były dostępne w sposób ciągły i działały prawidłowo, nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z ich nieprawidłowego działania lub niedostępności w dowolnym momencie, w tym za konsekwencje wynikające z polegania na tych funkcjonalnościach.
 4. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Platforma będzie niedostępny w wyniku okoliczności zewnętrznych wobec Operatora Platformy.
 5. Operator Platformy dokłada wszelkich starań, aby Platforma była wolna od złośliwego oprogramowania, jednak Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Platformy dla systemu komputerowego lub systemu mobilnego Klienta, w tym infrastruktury technicznej i danych.
 6. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania operatorów zapewniających łączność z Platformą zarówno po stronie Operatora Platformy, jak i osób korzystających z Platformy.
 7. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne konsekwencje wykorzystania przez Klienta informacji zawartych w Platformie. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Klienta lub osoby trzecie związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym w celu podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Klient korzysta z Platformy i funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy na własne ryzyko.
 8. Klient rozumie, że dane i treści zawarte w Platformie mogą nie być wyczerpujące, a analiza danych i treści może opierać się na treściach, uzyskanych przez Operatora Platformy, których źródłem są podmioty trzecie. Dane i treści oparte są na publicznie dostępnych danych i treściach. Operator Platformy nie jest zobowiązany i nie weryfikuje ich poprawności.
 9. Platforma może zawierać linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za dostępność treści zawartych na tych stronach.

XII. Siła Wyższa

 1. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia Towaru w terminie, jeżeli brak realizacji zamówienia nastąpi
  z przyczyn od niego niezależnych, którym, pomimo dołożenia należytej staranności, nie był w stanie zapobiec (siły wyższej).
 2. Przez “siłę wyższą” należy w szczególności uznać: klęski żywiołowe, stan wojny, wypadki u Operatora Platformy lub producenta mające bezpośredni wpływ na zmniejszenie zakresu działalności, awarie o znacznych rozmiarach, strajki, akty terroryzmu, a także postanowienia odpowiednich władz wpływające na ograniczenie produkcji lub możliwość sprzedaży.
 3. Operator Platformy powinien niezwłocznie powiadomić Klienta o możliwości wystąpienia opóźnienia w dostawie towarów z powodu “siły wyższej”.

XIII. Postanowienia Końcowe

 1. Operator Platformy ma prawo do zmian Regulaminu poprzez ich zamieszczenie w Platformie i poinformowanie o tym Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora Platformy, jednak nie krótszym niż 14 dni od powiadomienia o zmianach Regulaminu poprzez ich publikację w Platformie, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać Platformę, aby zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi przez Operatora Platformy, ponieważ są one wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie mogą zostać zastąpione przez postanowienia lub informacje opublikowane w Platformie.
 2. Korzystanie z Platformy po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oznacza zgodę na zmiany w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, dalsze korzystanie przez niego z Platformy nie będzie dozwolone.
 3. Jeżeli w danym momencie Operator Platformy nie powoła się na jedno z postanowień niniejszego Regulaminu, nie należy tego interpretować jako zrzeczenia się prawa do powołania się na nie w późniejszym terminie.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Operatorem Platformy a Klientem.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem Platformy a Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę pozwanego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem Platfromy a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora Platformy.
 7. Zastrzegam sobie prawo gdy klient nie odbiera przesyłki pobraniowej i nie odstępuje od umowy na odległość zgodnie  ( art. 395 k.c )
a. Żądać od klienta odebrania towaru i zapłaty za towar oraz kosztów przesyłki, czyli żądać należytego wykonania umowy kupna-sprzedaży.
b. Żądać od klienta zapłaty za towar, kosztów przesyłki w pierwszą stronę oraz kosztów przesyłki z powrotem do sprzedawcy, jako wynagrodzenie za poniesione straty i naprawienie szkody z tytułu niewykonanej umowy. Klient wciąż ma obowiązek odebrać towar. W takiej sytuacji sprzedawca nie musi ponownie odsyłać produktu do klienta

Zapisz się do naszego newslettera

I odbierz darmowy 5% kod na pierwsze zakupy

Nie zostawiłeś/aś tak po prostu swojego koszyka, prawda?

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy Ci słodki kod rabatowy :)