$ DARMOWA DOSTAWA OD 500zł +48 538 444 155 Napisz do nas!

Polityka prywatności

Data wejścia w życie obecnej wersji Polityki prywatności: [01.04] 2023 r.

Ochrona danych Alesmart.pl

Ochrona prywatności jest dla nas niezmiernie ważna. W związku z tym dokonując wszelkich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych (takich jak np. zbieranie, przetwarzanie czy przekazywanie danych), przestrzegamy przepisów europejskiego i krajowego prawa ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) umożliwi użytkownikom uzyskanie rozeznania w zakresie tego, które spośród danych osobowych są pozyskiwane na naszych stronach internetowych, w jaki sposób dane te są wykorzystywane i przekazywane, gdzie użytkownicy mogą uzyskać informacje w zakresie powierzonych danych oraz jakie środki bezpieczeństwa są przez nas podejmowane w celu ochrony danych.

1. Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (administrator)

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (dalej jako „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2019, poz. 1781, (dalej jako „Ustawa”) przetwarzanych za pośrednictwem stron internetowych sklepu Alesmart.pl (dalej jako „Serwis”) jest: 

Ernest Kuźma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ernest art. BHP Ernest Kuźma
ul. Żołnierska 20/89, 10-561 Olsztyn, Polska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7393752194, REGON: 381445735, 

Telefon: +48 609 334 710

E-Mail: [email protected]

(dalej jako „Administrator”)

Zgodnie z ustawowymi wymogami w przedsiębiorstwie został wyznaczony inspektor ochrony danych. Osoba ta pozostaje stale do dyspozycji użytkowników i jest osiągalna pod poniższym adresem i numerem telefonu:

Ernest Kuźma

Tel: + 48 609 334 710

Zapytania w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz dochodzenia praw osób, których dane dotyczą (por. poniżej) należy kierować na wskazany wyżej adres do rąk inspektora danych.

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) są zbierane i wykorzystywane w celach wskazanych w niniejszym punkcie, w zakresie dopuszczalnym przez określone podstawy prawne. 

Rejestracja i prowadzenie konta w Serwisie

W Serwisie Użytkownik ma możliwość zarejestrowania konta poprzez podanie danych osobowych. Wprowadzone dane zostają przesyłane i przechowywane przez Administratora. W ramach procesu rejestracji i w ramach prowadzenia konta przetwarzane mogą być następujące dane:

adres email.

W momencie rejestracji zbierane są nadto następujące dane osobowe:

adres IP.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku rejestracji i prowadzenia konta w serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy prowadzenia konta w Serwisie (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania tej umowy).

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy prowadzenia konta.

Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie pod adresem [email protected] usunąć swój profil lub dokonać zmian w przechowywanych danych, które go dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu lub do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy, wcześniejsze usunięcie danych jest

możliwe, o ile usunięcie danych nie koliduje z wiążącymi zobowiązaniami umownymi lub ustawowymi.

Wykonanie umowy sprzedaży produktów Administratora

W Serwisie, Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu produktu (umowa sprzedaży) oferowanego przez Administratora. W ramach zakupu produktu, Użytkownik wprowadza dane do Serwisu, w celu wykonania umowy. Wprowadzone dane zostają przesyłane i przechowywane przez Administratora. W ramach procesu rejestracji i w ramach prowadzenia konta przetwarzane mogą być następujące dane:

imię i nazwisko, pełna nazwa firmy, NIP, adres e-mail, adres do rachunku oraz adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu, dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku umowy sprzedaży produktów Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania tej umowy).

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Jeżeli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu lub do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe, o ile usunięcie danych nie koliduje z wiążącymi zobowiązaniami umownymi lub ustawowymi.

Formularz kontaktowy oraz wiadomość e-mail

W Serwisie udostępniony jest formularz kontaktowy, za pomocą którego Użytkownik ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem. W tym wypadku zbierane dane osobowe to:

imię i nazwisko, adres e-mail, dane dobrowolnie zamieszczone w treści formularza przez Użytkownika.

Dla celów przetwarzania danych Użytkownik jest proszony w trakcie wysyłania wiadomości o udzielenie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, nadto odsyła się do treści niniejszej Polityki.

Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu za pomocą podanego do wiadomości adresu e-mail. W tym przypadku zbierane są następujące dane osobowe:

adres e-mail, dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości e-mail przez Użytkownika.

Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania. Podane dane kontaktowe umożliwiają kontakt z Użytkownikiem. Nie ma miejsca wykorzystanie tychże danych dla celów reklamowych lub przekazywanie tych danych podmiotom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania danych nadesłanych do nas przy użyciu formularza kontaktowego lub przy użyciu poczty e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli nawiązanie kontaktu z Administratorem ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (co zostało opisane powyżej).

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania danych służy jedynie do celów rozpatrzenia i opracowania zgłoszenia. W przypadku nawiązania kontaktu za pomocą wiadomości e-mail, zachodzi również związany z tym niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Dane są usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. W odniesieniu do danych osobowych zebranych przy pomocy maski wprowadzania danych, a także danych, które zostały przekazane w wiadomości e-mail, ma to miejsce wówczas, gdy poszczególna konwersacja z użytkownikiem jest zakończona. Konwersacja z użytkownikiem jest zakończona z chwilą, w której z okoliczności wynika, że przedmiotowy stan faktyczny został w pełni wyjaśniony.

Dane są usuwane przechowywane są do odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych pod adresem e-mail [email protected]. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się za pomocą wiadomości e-mail, może on w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W takim przypadku konwersacja z Użytkownikiem nie może być kontynuowana.

W wypadku zaistnienia powyższego przypadku, usunięte zostają wszystkie dane osobowe zebrane w wyniku nawiązania kontaktu przez Użytkownika.

Newsletter

Użytkownik ma możliwość zamówienia bezpłatnego newslettera (biuletynu) w Serwisie. Podczas procesu zamawiania newslettera przetwarzane są dane z maski wprowadzania danych:

adres e-mail.

Dane przetwarzane są na czas subskrypcji newlettera. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W celu uzyskania zgody korzystamy z procesu DOI (double-opt-in), za pomocą którego Użytkownik dokonuje zamówienia subskrypcji finalnie przy użyciu przesłanego linka potwierdzającego.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania newslettera).

Prawo do odwołania zgody: Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji ze skutkiem na przyszłości klikając na odpowiednio opisany link na końcu newslettera lub przesyłając stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie na adres [email protected]. Rezygnacja jest możliwa bez dodatkowych kosztów innych niż podstawowe stawki taryfowe powstające z przesłania wiadomości. Rezygnacja powoduje, że dane Użytkownika nie będą więcej używane w celu rozesłania newslettera.

Prowadzenie marketingu usług własnych

Użytkownik, który nabył towary lub usługi w Serwisie i/lub udostępnił swój adres e-mail może otrzymywać od Administratora wiadomości dotyczące transakcji lub produktów niezależnie od tego czy zamówił subskrypcję newslettera, w ramach prowadzenia marketingu usług własnych przez Administratora, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes. W ramach prowadzenia marketingu usług własnych przetwarzane mogą być następujące dane:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku prowadzenia marketingu usług własnych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Blog z funkcją komentowania

Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji komentarza artykułu blogowego. W przypadku komentarza anonimowego przechowywany jest jedynie adres e-mail oraz treść komentarza, przy standardowym komentarzu dodatkowo zbierana i przechowywana jest nazwa użytkownika.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania komentarza artykułu blogowego (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania komentarza).

Adres e-mail użytkownika jest potrzebny do kontaktu w przypadku, gdy osoba trzecia podważy treść upublicznionego przez użytkownika komentarza jako sprzeczną z obowiązującym prawem. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania komentarzy, jeśli są one kwestionowane przez osoby trzecie z tytułu niezgodności z prawem.

Po pozostawieniu komentarza zarejestrowany i zachowany zostaje adres IP. Przechowywanie adresu IP następuje z przyczyn bezpieczeństwa na wypadek, gdy osoba, której dane dotyczą, wskutek upublicznionego komentarza narusza prawa osób trzecich lub upublicznia treści sprzeczne z prawem.

Komentarze i związane z nimi dane osobowe (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanej treści lub do momentu, w którym komentarze podlegają usunięciu ze względów prawnych (np. komentarze o obraźliwej treści).

Podstawą prawną przechowywania komentarzy w przypadku uprzedniego udzielenia zgody przez użytkownika (przez osobę, której dane dotyczą) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych pod adresem e-mail [email protected].

Podstawą prawną przechowywania adresu IP oraz adresu e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komentarze odnoszące się do opublikowanego komentarza mogą być subskrybowane przez użytkowników. Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, która ma na celu weryfikację podanego adresu e-mail. Użytkownicy w dowolnym momencie mogą zrezygnować z subskrypcji bieżących komentarzy. Odpowiednie wskazówki znajdują się w e-mailu zawierającym potwierdzenie.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, Administrator może przetwarzać następujące dane:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora, Administrator może przetwarzać następujące dane:

imię i nazwisko, adres e-mail, adres siedziby.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. 2019, poz. 900) lub art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

3. Inne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Administrator może podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach w sposób zautomatyzowany. 

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator podkreśla, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. podmiotów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Do przekazywania danych osobowych Użytkowników do państw trzecich zastosowanie mają postanowienia Standardowych Klauzul Umownych, które są dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=PL  

Dane wrażliwe

Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w RODO „szczególnymi kategoriami danych osobowych”. W przypadku przesłania przez Użytkownika danych wrażliwych, Administrator nie będzie ich przetwarzał i natychmiast je usunie. Administrator nie chce również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Okazjonalnie Użytkownik jest proszony o anonimowe przekazanie informacji w ramach przeprowadzanych ankiet. Powyższe informacje są niezbędne do stworzenia interesujących ofert dostosowanych do potrzeb Użytkownika. Udział w ankietach jest dobrowolny, dane są zbierane anonimowo i traktowane poufnie. Identyfikacja użytkowników jest wykluczona.

4. Powierzenie danych osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz profesjonalnego świadczenia swoich usług, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa Użytkowników, zgodnie z art. 28 RODO.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:

 1. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna),
 2. dostawcy usług hostingowych,
 3. dostawcy usług kurierskich,
 4. dostawcy usług chmury obliczeniowej,
 5. dostawcy systemu CRM,
 6. dostawcy systemu do fakturowania,
 7. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu i świadczenia usług, dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) 
 8. inne podmioty jeśli korzystanie z ich usług konieczne jest do prawidłowego działania Serwisu oraz świadczenia usług przez Administratora.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków w ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z każdym z podmiotów przetwarzających, stosownie do art. 28 ust. 3 RODO, ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Odesłania do zewnętrznych usług serwisów społecznościowych

W Serwisie zamieszczone są linki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Google i YouTube. Odbywa się to przy użyciu odpowiedniego symbolu na witrynie strony internetowej, który jest oznaczony logo odpowiedniej platformy mediów społecznościowych, za którym kryje się link przekierowujący do odpowiedniego profilu firmy na platformie serwisu społecznościowego. Wtyczki społecznościowe nie są stosowane (takie jak przycisk „Lubię to” Facebooka).

Poprzez przekierowanie z Serwisu do serwisów społecznościowych nie dochodzi do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych na rzecz tych serwisów. Odesłania, o których mowa, to zwykłe hiperłącza, za pośrednictwem których nie dochodzi do transmisji danych / przekazywania danych osobowych. Jeśli Użytkownik kliknie na dany link, zostanie przekierowany bezpośrednio do fanpage’a Alesmart.pl na odpowiedniej platformie społecznościowej.

Przekazywanie danych odbywa się tylko wtedy, gdy Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w danym serwisie społecznościowym. Wówczas możliwe jest bezpośrednie upublicznianie linków lub stron internetowych w serwisie społecznościowym, względnie w przypadku serwisu YouTube oglądanie filmów upublicznionych na naszym kanale. Dany serwis społecznościowy ewentualnie poweźmie wskutek powyższego wiedzę na temat tego, jakie treści przeglądał Użytkownik w Serwisie

Administratorami serwisów internetowych, do których przekierowują linki zamieszczone w Serwisie, są wyłącznie:

 • dla platformy Facebook i jej działalności w Internecie: Meta Platforms Ireland Ltd
 • dla platformy YouTube i Google i ich działalności w Internecie: Google Ireland Ltd

Dalsze informacje o celu i zakresie zbierania danych osobowych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy społecznościowe zawarte są w polityce prywatności poszczególnego serwisu. Są one dostępne w Internecie pod następującymi adresami:

Pod wymienionym wyżej linkiem Użytkownik znajdzie informacje między innymi o możliwościach ustawień służących ochronie prywatności, a także o przysługujących prawach dotyczących zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez każdy spośród wskazanych serwisów społecznościowych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazywanie danych wyżej wymienionym serwisom społecznościowym. W momencie zalogowania się w serwisie społecznościowym Użytkownik śledząc poszczególne linki wykazuje własną aktywność i w konsekwencji inicjuje przetwarzanie danych przez serwis społecznościowy.

6. Środki bezpieczeństwa podejmowane w celu ochrony danych osobowych użytkownika

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych w tym przepisy RODO i Ustawy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zaleca się, aby Użytkownik nigdy nie przekazywał hasła dostępu do stron internetowych i konta osobom trzecim, a także regularne zmienianie hasła. Nadto nie należy wybierać hasła dostępu pokrywającego się z hasłem, które stosuje się na innych stronach internetowych w celu uzyskania dostępu chronionego hasłem (konto e-mail, bankowość internetowa itp.). Po opuszczeniu strony internetowej należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom dostępu do konta Klienta.

W ramach komunikacji za pomocą poczty e-mail Administrator nie gwarantuje całkowicie pełnego bezpieczeństwa danych osobowych.

7. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu. 

Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. 

Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. 

Pliki cookies są wykorzystywane w celu: identyfikacji Użytkowników; zapamiętywania aktywności użytkownika w Serwisie; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania, prowadzenia statystyk.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegóły na temat zasad funkcjonowania plików cookies, w tym w szczególności pliki cookies, z których w ramach Serwisu korzysta Administrator, dostępne są w polityce cookies dostępnej w Serwisie, pod adresem: https://alesmart.pl/polityka-cookies/ 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawa użytkownika w stosunku do administratora dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie, ograniczenie przetwarzania i usuwanie

Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo bezpłatnego dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, do informacji o źródle tych danych, ich odbiorcach i celach ich przetwarzania za pośrednictwem Serwisu. Nadto przysługuje Użytkownikowi prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które dotyczą użytkownika, o ile występują ku temu prawne przesłanki.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących go danych osobowych, które Użytkownik dostarczył Administratorowi. Administrator ma obowiązek dostarczenia pliku w formacie csv export zawierającego dane dotyczące przetwarzania danych Użytkownika.

Obowiązek powiadomienia

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z przysługującego mu prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator jest zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Użytkownikowi, na żądanie, przysługuje prawo bycia poinformowanym o tych odbiorcach.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika, tj. wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator ma obowiązek zaprzestania przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych, dane nie mogą być przetwarzać do powyższych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do wycofania oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wszelkie udzielone Administratorowi zgody ze skutkiem na przyszłość korzystając z podanych danych kontaktowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Użytkownika. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem;
 2. jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.

Decyzje te jednakże nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (2), Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

9. Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, o czym poinformuje Użytkowników mailowo. 

Zapisz się do naszego newslettera

I odbierz darmowy 5% kod na pierwsze zakupy

Nie zostawiłeś/aś tak po prostu swojego koszyka, prawda?

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy Ci słodki kod rabatowy :)